Zakon o sprečavanju mobinga

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu odnosno mobinga, stupio je na snagu 05. juna 2010. godine, a primenjivaće se po isteku 90 dana od dana stupanja na snagu, dakle 03. septembra 2010. godine.

Verovatno se pitate na koji način će se primena ovog Zakona odraziti na Vas kao zaposleno lice. Naime, obaveza poslodavca će biti da informiše zaposlenog, u pisanoj formi o zabrani zlostavljanja na radu, pravima zaposlenog i njegovim obavezama u vezi sa tim. Ova obaveza poslodavca nastaje u roku od 30 dana od dana stupanja zakona na snagu.

Procedura za zaštitu od zlostavljanja na radu može biti pokrenuta od strane zaposlenog, predstavnika sindikata ili lica odgovornog za bezbednost i zdravlje na radu u preduzeću. Procedura se pokreće podnošenjem zahteva odgovornom licu u preduzeću, recimo direktoru. Ako je baš to lice optuženo za mobing, zahtev se može predati direktno nadležnom sudu. Nakon podnošenja zahteva postupak se sprovodi hitno i u tajnosti.

Vremenski rok u kome zlostavljano lice može podneti zahtev za zaštitu od zlostavljanja je 6 meseci od dana zlostavljanja.

I na kraju, nadam se da ne spadate u lica koja trpe mobing i kojima će ovaj tekst biti značajan.

Drugi će prema tebi postupati onako kako postupaš prema samom sebi.

Martin Rut

Pišite nam!

Učestvuj u kafenisanju - svoje tekstove i fotografije šalji na adresu: info@uzkaficu.com